Regulamin time4work Sp. z o. o.

 1. Wstęp

  Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego time4work.pl W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu time4work.pl.
 2. Definicje

  Time4work.pl - serwis społecznościowy, którego właścicielem jest firma time4work Sp. z o. o. (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........) z siedzibą w Chełmie przy ul. Obłońska 1A/8.

  Użytkownik - osoba/firma posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym time4work.pl.

  Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu/e-maila oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik time4work.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

  Nazwa Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na time4work.pl.

  Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

  Grupa - grupa Użytkowników, powiązanych ze sobą np. podobnymi zainteresowaniami (sportem, muzyką itp.)

  Ban - blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

  Administratorzy - osoby zarządzające i prowadzące Serwis.

  Umowa - umowa o świadczenie usług w ramach portalu zawierana w formie pisemnej pomiędzy Partnerem a Administratorem. Zawarcie Umowy skutkuje uzyskaniem pełnej funkcjonalności wcześniej zarejestrowanego konta Użytkownika, co umożliwia pełne korzystanie z narzędzi oferowanych przez portal.

 3. Zasady ogólne

  1. Użytkownik ma możliwość:
   1. posiadania własnego Konta w Serwisie,
   2. zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp. za pomocą opcji Konta,
   3. wysyłania wiadomości prywatnych,
   4. wypowiadania się w grupach dyskusyjnych i na forum Serwisu,
  2. Użytkownikowi niedozwolone jest:
   1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
   2. obrażanie innych osób,
   3. promowania innych stron internetowych,
   4. umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
   5. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
   6. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów time4work.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
  3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
  5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
  6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu administrator może zablokować na stałe konto Użytkownika.
  7. Time4work.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkowników, w celu wykupienia usługi Premium, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu.
  8. Administratorzy mogą usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
 4. Rejestracja

  1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://time4work.pl/praca/log_user.php dla osób fizycznych oraz na http://time4work.pl/praca/log_firm.php dla rejestrujących się firm.
  2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna lub firma która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
  3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
  4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
  5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym time4work.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
  6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
  7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
  8. Rejestrując się w serwisie time4work.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  9. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez time4work.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez time4work.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
  10. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z time4work.pl w celu wykonywania zakupu produktów za pośrednictwem portalu time4work.pl.
 5. Konto

  1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w serwisie time4work.pl.
  2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
  3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte. Użytkownik zostanie powiadomiony o zamiarze skasowania konta i jeśli w ciągu 7 dni nie zgłosi swojego sprzeciwu, właściciel Serwisu będzie mógł je usunąć.
  4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
  5. Użytkownik może skasować konto samodzielnie, albo zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administratorzy w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
  6. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
  7. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostaną zamieszczone dane kilku osób.
  8. Śmierć Użytkownika powoduje wygaśnięcie umowy z serwisem time4work.pl. Konto takiej osoby jest czasowo blokowane, a następnie zgodnie z pkt V ust. 3 może zostać skasowane.
 6. Zdjęcia i Filmy

  1. Wstawiając zdjęcie/film do serwisu time4work.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
   1. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
   2. zdjęcie/film przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw.
  2. Moderator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
  3. Umieszczenie zdjęć na których znajduje się więcej osób, jest możliwe, pod warunkiem, że osoby ze zdjęć wyrażają na to zgodę.
  4. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia/filmu poprzez Administratora Serwisu.
  5. Administrator Serwisu może zażądać potwierdzenia wiarygodności podanych danych/zdjęć przez Użytkownika. Administratorzy nie są w jakikolwiek sposób ograniczeni czasem, w jakim muszą zweryfikować dane/zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika.
  6. Potwierdzenie wiarygodności polega na przesłaniu aktualnego zdjęcia. Formę tego zdjęcia wybierze indywidualnie dla danej osoby moderator serwisu. Brak potwierdzenia spowoduje trwałą blokadę konta. Informujemy, że: Wysłane przez Użytkownika zdjęcia nie będą użyte do innych celów, jak tylko do ustalenia wiarygodności. Procedura taka jest stosowana wobec wszystkich naszych Użytkowników, wobec, których mamy wątpliwości co do zdjęć na profilu.
  7. Serwis time4work.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 7. Grupy

  1. Za treści zawarte w grupie odpowiada właściciel grupy, to on ma możliwość i obowiązek kasowania treści naruszających Regulamin.
 8. Inne usługi i opłaty

  1. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność Serwisu o płatną usługę Premium.
  2. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.
  3. Serwis time4work.pl nie ponosi odpowiedzialności za :
   1. błędnie wpisaną treść SMS lub nr telefonu,
   2. działanie operatorów telefonii komórkowej, banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.
  4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktu http://www.time4work.pl/kontakt.php
  5. Weryfikacja konta jest darmowa i jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie podanego numeru do celów marketingowych, nie częściej niż raz w miesiącu.
 9. Regulamin

  1. Serwis time4work.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem time4work.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.
All rights reserved 2016 Copyrights Time4Work sp. z o.o. .